PGL ESPORTS Logo

http://www.pglesports.com/

EN - PRIVACY AND COOKIE POLICY

RO - POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Introduction

I. Introducere

PGL ESPORTS S.R.L. (hereinafter referred to as “PGL”) is committed to respect your right to privacy. This policy explains as clear and simple as possible what personal data we collect from you on our website, how we use such personal data, how long we keep such data and what are your rights.

PGL ESPORTS S.R.L. (denumită în continuare "PGL") se angajează să respecte dreptul dvs. la confidențialitate. Această politică explică cât se poate de clar și simplu datele personale pe care le colectăm de la dvs. pe site-ul nostru, modul în care folosim astfel de date personale, cât timp păstrăm aceste date și care sunt drepturile dvs.

According to The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter “GDPR”), by “Personal Data”, we mean any information relating to an identified or identifiable natural person, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person, hereinafter collectively referred to as “Personal Data”.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit în continuare "GDPR"), prin "date personale" înțelegem orice informație referitoare, direct sau indirect, la o persoană fizică identificată sau identificabilă, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice, și pe care le vom defini în continuare în mod colectiv "Date cu Caracter Personal".

PGL may process Personal Data according to this Privacy Policy. PGL may process in addition anonymous data in order to analyze and produce statistics related to the use of this website. Such anonymous data is collected through a script and by placing cookies developed by Google Analytics and does not allow your identification.

PGL poate procesa date cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidențialitate. PGL poate procesa în plus date anonime pentru a analiza și produce statistici legate de utilizarea acestui site web. Astfel de date anonime sunt colectate printr-un script și prin plasarea cookie-urilor dezvoltate de Google Analytics și nu permit identificarea dvs.

The Data Controller (within the meaning of GDPR) is the Company PGL ESPORTS S.R.L., headquartered at 2, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, București 020335, Romania.

You can contact PGL as the Data Controller in writing to the above address or by e-mail to [email protected].

Operatorul de date cu caracter personal (în sensul GDPR) este Societatea PGL ESPORTS S.R.L., cu sediul la Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, București 020335, România.

Puteți contacta PGL ca operator de date cu caracter personal în scris la adresa de mai sus sau prin e-mail la [email protected].

If you do not accept the terms of this Privacy Policy, please refrain from using our website or our website online functionalities.

Dacă nu acceptați această Politică de confidențialitate, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ului nostru sau a facilităților noastre online.

II. Personal Data collected by PGL

II. Date cu Caracter Personal prelucrate de PGL

We process the following Personal Data:

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Personal information provided by you when you contact us using the contact form:

Name, surname, e-mail address and other information which you voluntarily provide to us when submitting our online contact forms.

Please be informed that supplying Personal Data is made on voluntary basis and you are hereby informed that in case of failure to supply your Personal Data or if you do not provide correct/complete data, we may not be able to initiate a communication process with you.

The purpose of collecting such Personal Data is to communicate with you. The legal basis for personal data processing is the legitimate interest of PGL for:

(i) communication with the person contacting PGL,

(ii) initiating a legal relationship with the person contacting PGL, and/or

(iii) providing information to or responding to queries/questions addressed by the person contacting PGL.

Data storing period: as long as necessary to pursue the legitimate interest of PGL or a third party, as explained above, however not more than 3 years from providing your Personal Data.

Date personale furnizate de dvs. atunci când ne contactați utilizând formularul de contact:

Numele, prenumele, adresa de e-mail și alte informații pe care ni le furnizați voluntar atunci când trimiteți formularele noastre de contact online.

Sunteți avizați că furnizarea datelor cu caracter personal se face în mod voluntar și sunteți prin prezenta informați că, în cazul nefurnizării datelor dvs. cu caracter personal sau dacă nu furnizați date corecte / complete, este posibil să nu putem iniția un proces de comunicare cu dvs.

Scopul colectării acestor date personale este de a comunica cu dvs. Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al PGL pentru:

(i) stabilirea comunicării cu persoana care a contactat PGL,

(ii) inițierea unei relații juridice cu persoana care a contactat PGL și / sau

(iii) furnizarea informațiilor sau răspunsurilor la întrebările / solicitările adresate de persoana care a contactat PGL.

Perioada de stocare a datelor: atâta timp cât este necesar pentru a proteja interesul legitim al PGL sau al unei terțe părți, așa cum sa explicat mai sus, dar nu mai mult de 3 ani de la furnizarea datelor dvs. personale.

Personal Data provided when applying for an open position / for a job with PGL:

When you submit Personal Data through our online recruitment forms or tools, you are considered a potential candidate for an employee position open at PGL.

The purpose of collecting Personal Data from you is the recruitment process of potential employees.

The processing of Personal Data provided by potential Candidates for an employee position is made for entering into an agreement.

Please be informed that supplying Personal Data is made on voluntary basis and you are hereby informed that in case of failure to supply your Personal Data or if you do not provide correct/complete data, we may not be able to initiate a communication process with you and you will not be able to participate in our recruitment process.

The following Personal Data are necessary for the recruitment process:

(i)        Personal data to identify you: name and surname, sex, age, CNP (Romanian national identification number), date and place of birth, home address / residence, nationality, telephone number, e-mail address, civil status, identity card number / passport number, residence visas, as well as any other identification data provided in the CV and / or letter of intent;

(ii)        Personal data to verify the eligibility and selection conditions for the recruitment process: education, diplomas, professional certificates / licenses or authorizations issued by competent authorities, experience and references to professional history, as well as any other relevant data provided in the CV and / or letter of intent;

(iii)        Data about your examination during the recruitment process: references, interview notes, test results, performance analysis;

(iv)        Remuneration data: salary details, bonuses, benefits, taxes and duties owed to the state budget in accordance with the applicable law;

(v)        Health data: information about your medical restrictions, information on any disability or work restrictions.

(vi)        Other particulars provided by a potential candidate may also be processed, such as contact details in the form of a mobile telephone number, a personal e-mail address or image/photo attached to / embedded by you to / into the CV.

Data storing period: in case of impossibility / refusal to conclude a contract, PGL will store your personal data for a period of 3 years after closing the online recruitment process.

Date personale furnizate atunci când aplicați pentru o poziție vacantă / un loc de munca la PGL:

Când trimiteți date cu caracter personal prin intermediul instrumentului nostru de recrutare online, sunteți considerat un potențial candidat pentru o poziție vacantă la PGL.

Scopul colectării datelor personale de la dvs. este procesul de recrutare a potențialilor angajați.

Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de potențialii candidați pentru o poziție de angajat este efectuată în scopul încheierii unui contract.

Sunteți informați prin prezenta că furnizarea datelor cu caracter personal se face în mod voluntar, iar în cazul nefurnizării datelor dvs. cu caracter personal sau dacă nu ne furnizați date corecte / complete, este posibil să nu putem iniția un proces de comunicare cu dvs. și nu vă veți putea califica pentru a participa la procesul nostru de recrutare.

Următoarele date personale sunt necesare pentru procesul de recrutare:

(i) Date personale de identificare: numele și prenumele, sexul, vârsta, CNP (Codul Numeric Personal), data și locul nașterii, adresa de domiciliu / reședința, naționalitatea, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul cardului de identitate / pașaportului, vizele de ședere, precum și orice alte date de identificare furnizate în CV-ul Dvs. și / sau în scrisoarea Dvs. de intenție;

(ii) Date personale pentru a verifica condițiile de eligibilitate și de selecție pentru procesul de recrutare: educație, diplome, certificate profesionale / licențe sau autorizații eliberate de autoritățile competente, experiență și referințe la experiența profesională, precum și orice alte date relevante furnizate în CV și / sau scrisoare de intenție;

(iii) Date despre examinarea dvs. în timpul procesului de recrutare: referințe, note de interviu, rezultate ale testelor, analiză de performanță;

(iv) Date privind salariile: detalii salariale, prime, beneficii, impozite și taxe datorate bugetului de stat în conformitate cu legislația aplicabilă;

(v) Date privind sănătatea: informații despre restricțiile medicale, informații privind orice dizabilitate sau restricții de muncă.

(vi) pot fi prelucrate și alte informații furnizate de un potențial candidat, cum ar fi datele de contact sub forma unui număr de telefon mobil, a unei adrese personale de  e-mail sau a unei imagini/fotografii atașate / încorporate de Dvs. în CV.

Perioada de stocare a datelor: în cazul imposibilității / refuzului de a încheia un contract, PGL vă va păstra datele personale pentru o perioadă de 3 ani de la închiderea procesului de recrutare online.

Personal Data we collect from third parties

PGL may collect Personal Data from third parties, such as Social Media platforms or services. (please refer to Section IV below for more details). PGL uses as well aggregated and anonymized data provided by Google Analytics for statistical purposes (please refer to Section III below regarding the use of cookies).

Data storing period: for as long as such data are kept by the Social Media or until you delete/erase such personal data from the respective Social Media platform.

Datele personale pe care le colectăm de la terțe persoane

PGL poate colecta date personale de la terți, cum ar fi platformele sau serviciile Social Media. (vă rugăm să consultați secțiunea IV de mai jos pentru mai multe detalii). PGL utilizează și date agregate și anonime furnizate de Google Analytics în scopuri statistice (consultați secțiunea III de mai jos cu privire la utilizarea cookie-urilor).

Perioada de stocare a datelor: atâta timp cât astfel de date sunt păstrate de Social Media sau până când ștergeți / ștergeți aceste date personale de pe platforma Social Media respectivă.

Personal data collected when you visit PGL headquarters

Personal Data such as name, surname and/or image, and/or any other information you provide to us, might be collected when you visit our premises (PGL headquarters or PGL Studios).

In such cases, providing your personal data is needed for the purpose of ensuring the security of our premises and processing of such Personal Data is made based on the legitimate interest of PGL to protect its premises.

Appropriate notices and pictograms indicating that CCTV is being used in the PGL premises are visibly displayed before and after entering the PGL premises.

Data storing period: for as long as such data is needed in order to enter PGL’s premises. Images recorded by CCTV are kept for a period of 30 days only.

Datele cu caracter personal prelucrate atunci când vizitați sediul PGL

Datele personale, cum ar fi numele, prenumele și / sau imaginea și / sau orice alte informații pe care ni le furnizați, pot fi colectate atunci când vizitați sediul nostru (PGL sau PGL Studios).

În astfel de cazuri, furnizarea datelor dvs. personale este necesară în scopul asigurării securității spațiilor noastre, iar prelucrarea acestor date personale se face pe baza interesului legitim al PGL de a-și proteja sediul.

Semnalele și pictogramele corespunzătoare care indică faptul că CCTV sunt utilizate în incinta PGL sunt afișate în mod vizibil înainte și după intrarea în sediul PGL.

Perioada de stocare a datelor: atâta timp cât astfel de date sunt necesare pentru a intra în sediul PGL. Imaginile înregistrate de CCTV sunt păstrate numai pentru o perioadă de 30 de zile.

Personal Data collected when you visit PGL website

PGL may collect Personal Data (such as the IP address, date of accessing the website, device operating system and browser and/or location) from you when you visit its website www.pglesports.com, for the purpose of monitoring/analyzing the traffic to its website and improve the functionality of its website.

PGL uses in addition Google Analytics for statistical purposes (please refer to Section III below regarding the use of cookies).

PGL’s processing of such Personal Data is made based on its legitimate interest to improve its website and/or correct any errors in properly displaying its website content.

Data storing period: for as long as such data is needed in order to ensure PGL’s current website version’s operation and performance improvements.

Date cu Caracter Personal prelucrate atunci când vizitați website-ul PGL

PGL poate colecta de la dvs. date personale (cum ar fi adresa IP, data de accesare a site-ului web, sistemul de operare al dispozitivului și browser-ul și / sau locația) atunci când vizitați site-ul său www.pglesports.com, în scopul monitorizării / la site-ul său web și pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului său web.

PGL utilizează în plus Google Analytics în scopuri statistice (consultați secțiunea III de mai jos cu privire la utilizarea cookie-urilor).

Prelucrarea de către PGL a unor astfel de date personale se face pe baza interesului său legitim de a îmbunătăți website-ul și / sau de a corecta eventualele erori în afișarea corectă a conținutului site-ului.

Perioada de stocare a datelor: atâta timp cât astfel de date sunt necesare pentru a asigura funcționarea și îmbunătățirea performanței versiunii curente a site-ului PGL.

Personal Data collected when you attend an eSports event organized by PGL

PGL may collect Personal Data (such as your name, surname, address, e-mail address, nickname/playname, country of origin, passport details and a copy of your travel documents) from you when you apply to attend an event organized by PGL.

Processing such Personal Data is made for the purpose of your attendance to the events organized by PGL and is regulated by the PGL’s Notice concerning processing of competitors personal data and/or by the PGL’s Notice concerning the processing of personal data of casters, as the case might be.

f you are a competitor or a caster, please refer to the relevant information notices received by e-mail from PGL.

Datele personale colectate când participați la un eveniment eSports organizat de PGL

PGL poate colecta de la dvs. date personale (cum ar fi numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, porecla / numele de joc, țara de origine, detaliile pașaportului și o copie a documentelor dvs. de călătorie) când participați la un eveniment organizat de PGL.

Prelucrarea acestor date personale se realizează în scopul participării Dvs. la aceste evenimente organizate de PGL și este reglementată prin Notificarea PGL privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale competitorilor și/sau prin Notificarea PGL privind prelucrarea datelor cu caracter personal a comentatorilor, după caz.

Dacă sunteți un concurent sau un comentator, vă rugăm să consultați notificările relevante primite prin e-mail de la PGL.

III. Cookies used on this website

III. Fișiere cookies utilizate pe acest website

A cookie is a small text file that is placed on your computer or mobile phone when you browse websites. Cookies help us:

 to use this website login functionality (session cookies);

 to remember your settings (such as language or cookie preferences);

 to allow you to connect with your Social Media account in order to simplify the login process;

 to improve the speed of the site (by remembering your last visit, so that some resources are not reloaded again); or

 to improve the security of the site (generally used on a large scale for login/session purposes).

PGL does not use cookies to collect Personal Data or any other sensitive information and any identifiable data and transfer these to third parties (unless this is needed for providing a service – legitimate interest or when we have your express consent).

In order to use this website, users are requested to express their explicit consent for using cookies. Users are hereby informed that they can block or customize the cookies in the settings of their preferred browser.

By default, your internet browsers allow storage of cookies on your devices, therefore by simply using this Website, cookies are used.

By changing the settings on your preferred Internet browser, you can block automatic storage of cookies by PGL or by third parties.

PGL uses Google Analytics cookies. These cookies provide anonymous/ aggregated information about where you go and what you do on our website. These cookies monitor with the help of a script that your browser is loading upon visiting each page of this website, how many visitors are visiting this website, which country/county/region (and sometimes cities) are the visitors coming from, how visitors navigate through the site, how much time are the visitors spending in average on our website, how fast are the pages loading and how the visitors reached our website. All such information is displayed in an aggregated, anonymized way (statistics).

Un cookie este un fișier tip text mic care este plasat pe computerul dvs. sau pe telefonul mobil atunci când navigați pe site-uri Web. Cookie-urile ne ajută:

 să fie utilizată funcția de autentificare pe website (cookie-uri de sesiune);

 să memoreze setările (cum ar fi preferințele de limbă sau de cookies);

 să vă permiteți să vă conectați cu contul dvs. Social Media pentru a simplifica procesul de conectare;

 să îmbunătățiți viteza de încărcare a website-ului (memorându-se ultima vizită, astfel încât unele resurse să nu fie reîncărcate din nou); sau

 îmbunătățirea securității site-ului (utilizat în general pe scară largă pentru scopuri de conectare / sesiune).

PGL nu utilizează cookie-uri pentru a colecta date personale sau orice alte informații sensibile și orice date ce vă pot identifica și transfera către terțe părți (cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui serviciu – interes legitim ori dacă avem consimțământul dvs. expres).

Pentru a utiliza acest website, vizitatorii sunt rugați să-și exprime consimțământul explicit pentru utilizarea cookie-urilor. Utilizatorii sunt informați totodată că pot bloca sau personaliza modulele cookie în setările browser-ului preferat.

În mod implicit, browser-ele de internet pe care le utilizați permit stocarea cookie-urilor pe dispozitivele dvs.,  prin urmare, prin simpla utilizare a acestui site, se utilizează fișiere cookie.

Prin modificarea setărilor din browser-ul de internet preferat, puteți bloca stocarea automată a cookie-urilor de către PGL sau de către terțe părți pe dispozitivele Dvs.

PGL utilizează cookie-urile Google Analytics. Aceste module cookie furnizează informații anonime / agregate despre paginile pe care le vizitați și despre modalitatea în care accesați site-ul nostru. Aceste cookie-uri monitorizează cu ajutorul unui script pe care browser-ul dvs. îl încarcă la vizitarea fiecărei pagini a acestui website, numărul de vizitatori care vizitează acest website, țara / județul/regiunea (și uneori orașele) de unde provin vizitatorii, cum navighează vizitatorii prin website, cât timp petrec vizitatorii în medie pe website-ul nostru, cât de repede sunt încărcate paginile și cum au ajuns vizitatorii pe site-ul nostru. Toate aceste informații sunt afișate într-un mod agregat, anonim (sub formă de statistici).

List of cookies used on PGL website (main domain):

Name

Description of the cookie / Purpose

Origin

Expiry

__cfduid

used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis

.cloudflare.com

.pglesports.com

One day

_ga

Google Analytics cookie used to distinguish the visitors

.pglesports.com

2 years

_gat_gtag

Google Analytics cookie used to throttle the request rate

.pglesports.com

24 hours

_gid

Google Analytics cookie used to distinguish users

.pglesports.com

24 hours

wordpress_google_apps_login

Allows user to login via Google Apps

.pglesports.com

Upon logout

Lista cookie-urilor utilizate pe website PGL (domeniul principal)

Nume

Descriere / Scop

Origine

Expiră

__cfduid

utilizate pentru a identifica clienții individuali în spatele unei adrese IP partajate și pentru a aplica setările de securitate pe bază de client

.cloudflare.com

.pglesports.com

O zi

_ga

Cookie Google Analytics folosit pentru a distinge vizitatorii

.pglesports.com

2 ani

_gat_gtag

Cookie-ul Google Analytics folosit pentru reducerea ratei de solicitare

.pglesports.com

24 de ore

_gid

Cookie-ul Google Analytics folosit pentru a distinge utilizatorii

.pglesports.com

24 de ore

wordpress_google_apps_login

Permite utilizatorului să se autentifice prin Google Apps

.pglesports.com

La logout

Other cookies used when selecting and using other sections/sub-domains of our website - JOBS and CONTACT sections (jobs.pglesports.com / contact.pglesports.com etc.)

Name

Description of the cookie / Purpose

Origin

Expiry

session_id

Necessary, used for login purposes

*.pglesports.com

3 months

frontend_lang

Necessary, used for determining and keeping the language interface

*.pglesports.com

Session

__cfduid

used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis

.cloudflare.com

.pglesports.com

One year

_biz_flagsA

Used for security purposes

.cloudflare.com

One year

_biz_nA

Used for security purposes

.cloudflare.com

One year

_biz_pendingA

Used for security purposes

.cloudflare.com

One year

_biz_uid

Used for security purposes

.cloudflare.com

One year

_ga

Google Analytics cookie used to distinguish the visitors

.pglesports.com

Two years

_gat_gtag

Google Analytics cookie used to throttle the request rate

.pglesports.com

One day

_gid

Google Analytics cookie used to distinguish users

.cloudflare.com

24 hours

_gid

Google Analytics cookie used to distinguish users

.pglesports.com

24 hours

wordpress_google_apps_login

Allows user to login via Google Apps

.pglesports.com

Upon logout

Alte cookie-uri utilizate atunci când selectați și utilizați alte secțiuni/sub-domenii  ale website-ului nostru – secțiunile de JOBS și CONTACT (jobs.pglesports.com / contact.pglesports.com etc.)

Nume

Descriere / Scop

Origine

Expiră

session_id

Necesar, utilizat pentru login

*.pglesports.com

3 luni

frontend_lang

Necesar, utilizat pentru a determina și menține limba interfeței

*.pglesports.com

Sesiune

__cfduid

utilizate pentru a identifica clienții individuali în spatele unei adrese IP partajate și pentru a aplica setările de securitate pe bază de client

.cloudflare.com

.pglesports.com

Un an

_biz_flagsA

Utilizat în scopuri de securitate

.cloudflare.com

Un an

_biz_nA

Utilizat în scopuri de securitate

.cloudflare.com

Un an

_biz_pendingA

Utilizat în scopuri de securitate

.cloudflare.com

Un an

_biz_uid

Utilizat în scopuri de securitate

.cloudflare.com

Un an

_ga

Cookie Google Analytics folosit pentru a distinge vizitatorii

.pglesports.com

Doi ani

_gat_gtag

Cookie Google Analytics folosit pentru reducerea ratei de solicitare

.pglesports.com

O zi

_gid

Cookie-ul Google Analytics folosit pentru a distinge utilizatorii

.cloudflare.com

24 de ore

_gid

Cookie-ul Google Analytics folosit pentru a distinge utilizatorii

.pglesports.com

24 de ore

wordpress_google_apps_login

Permite utilizatorului să se autentifice prin Google Apps

.pglesports.com

La logout

Cookies used when visiting other websites embedded into our website regarding eSports events

Name

Description of the cookie / Purpose

Origin

Expiry

.facebook.com

__cfduid

used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis

[esports event website]

One year

__fbp

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

[esports event special website]

One day

fr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

.facebook.com

Three months

Cookies utilizate atunci când vizitați alte website-uri intercalate în cadrul website-ului nostru referitoare la evenimente eSports

Nume

Descriere / Scop

Origine

Expiră

.facebook.com

__cfduid

utilizate pentru a identifica clienții individuali în spatele unei adrese IP partajate și pentru a aplica setările de securitate pe bază de client

[esports event website]

Un an

__fbp

Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenți de publicitate terță parte

[esports event website]

O zi

fr

Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenți de publicitate terță parte

.facebook.com

Trei luni

IV. PGL on Social Media and PGL’s integration of Social Media plugins

IV. PGL în Social Media și integrarea de către PGL a plugin-urilor oferite de Social Media

PGL has opened social media accounts inter alia with Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitch and Youtube. These social media platforms are used to communicate with visitors/registered users and inform them about the services PGL offers, keeping them updated and/or informing them about the events that PGL will organize or has organized.

If you communicate with PGL using Social Media platforms, your Personal Data will be processed by the respective Social Media platforms and PGL. We will only use your Personal Data for the purpose of contacting or communicating with you and for a period necessary in order to communicate with you.

If you are not a registered user of the Social Media platforms mentioned above, please be aware that your IP address might still be read by the Social Media software.

If you are a registered user of the Social Media platforms mentioned above and you do not want any Personal Data processing when using this website, you can log-out of any relevant Social Media and visit this website after deleting all cookies.

In case you wish to exercise any of your rights as conferred inter alia by the GDPR or by this Privacy Policy, you may wish to contact the Social Media platforms directly and/or PGL (using the contact information and details above).

For any further details, please refer as well to the terms and conditions, privacy policies and cookie policies of the Social Media platforms inter alia Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitch and Youtube.

PGL a deschis conturi media sociale printre altele cu Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitch și Youtube. Aceste platforme de social media sunt utilizate pentru a comunica cu vizitatorii / utilizatorii înregistrați și pentru a le informa cu privire la serviciile oferite de PGL, menținându-le actualizate și / sau informându-le despre evenimentele organizate sau care urmează a fi organizate de PGL.

Dacă comunicați cu PGL utilizând platformele Social Media, datele dvs. personale vor fi procesate de respectivele platforme Social Media și PGL. Vom folosi datele dvs. personale numai în scopul contactării sau comunicării cu dvs. și numai pentru perioada necesară pentru a comunica cu dvs.

Dacă nu sunteți utilizator înregistrat al platformelor sociale media menționate mai sus, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că adresa dvs. IP ar putea fi citită în continuare de către platformele Social Media.

Dacă sunteți utilizator înregistrat al platformelor sociale media menționate mai sus și nu doriți nicio prelucrare a datelor personale atunci când utilizați acest website, puteți să vă deconectați de la orice Social Media relevantă și să vizitați acest site după ștergerea tuturor cookie-urilor.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile conferite, printre altele, de GDPR sau de această Politică de confidențialitate, vă recomandăm să contactați direct platformele Social Media și / sau PGL (utilizând informațiile de contact și detaliile de mai sus).

Pentru de mai multe detalii, vă rugăm să consultați și termenii și condițiile, politicile de confidențialitate și politicile cookie ale platformelor Social Media, inter alia Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Twitch și Youtube.

V. Automated decision-making

PGL shall not process Personal Data in an automated manner in order to take decisions or for profiling purposes.

V. Decizii automate

PGL nu prelucrează datele cu caracter personal într-o manieră automată pentru a lua decizii sau pentru a crea profiluri.

VI. Making Personal Data available to third parties

Your Personal Data might be made available to third party entities authorized to process such data on the basis of legal regulations. Your personal data may also be transferred to entities affiliated with PGL, to PGL contractors (and their representatives), as well as to PGL’s business partners and service providers, in particular advisors, law offices, notarial and tax advisory offices, IT service providers, marketing service providers (e.g. event/PR agencies, photography studios, printing shops), travelling companies, insurance companies, finance and accounting services companies, whereas such entities will process your Personal Data on the basis of an agreement with the PGL and in accordance with its instructions.

VI. Transmiterea datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele dvs. personale pot fi puse la dispoziția entităților terțe autorizate să proceseze astfel de date în baza reglementărilor legale. Datele dvs. personale pot fi, de asemenea, transferate entităților afiliate PGL, contractanților PGL (și reprezentanților acestora), precum și partenerilor de afaceri și furnizorilor de servicii ai PGL, în special consilierilor, birourilor de avocatură, birourilor notariale și de consultanță fiscală, furnizorilor de servicii IT, furnizorii de servicii de marketing (de exemplu, agenții de publicitate, agenții de PR, studiouri de fotografie, magazine), companiile de turism, companiile de asigurări, societățile de servicii financiare și de contabilitate, însă astfel de entități vă vor prelucra datele cu caracter personal numai pe baza unui acord cu PGL și în conformitate cu instrucțiunile sale.

VII. Transfer of Personal Data outside the European Economic Area (EEA)

Your Personal Data might be transferred to third parties located outside the EEA. If such transfer is needed, it shall take place in accordance with GDPR and any other binding regulations adopted by the European Commission with the observance of and in full compliance with standard clauses of protection of Personal Data.

VII. Transferul Datelor Personale în afara Spațiului Economic European

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către terțe persoane situate în afara SEE. Dacă acest transfer este necesar, acesta va avea loc în conformitate cu GDPR și cu orice alte reglementări obligatorii adoptate de Comisia Europeană, cu respectarea și respectarea deplină a clauzelor standard de protecție a datelor cu caracter personal.

VIII. Your rights

The individuals whose personal data are processed by PGL according to this Privacy Policy, shall have the following rights:

 To ask PGL to provide access to its Personal Data;

 To ask PGL to rectify its Personal Data;

 To ask PGL to erase its Personal Data;

 To ask PGL to limit the processing of its Personal Data;

 To object to PGL’s processing of its Personal Data;

 To ask PGL to port its Personal Data (right to portability of personal data);

 To withdraw consent for the processing of personal data, whereas its withdrawal shall not affect the legality of processing executed on the basis of such consent before its withdrawal

 To lodge a complaint with the PGL’s lead supervisory authority, the Romanian Data Protection Authority (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP www.dataprotection.ro) or with your local supervisory authority.

VIII. Drepturile dumneavoastră

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de PGL în conformitate cu această Politică de confidențialitate, vor avea următoarele drepturi:

 de a solicita PGL să ofere acces la datele sale personale;

 de a solicita PGL să rectifice datele sale personale;

 de a solicita PGL să șteargă datele sale personale;

 de a solicita PGL să limiteze procesarea datelor sale personale;

 de a se opune prelucrării de către PGL a datelor sale personale;

 de a solicita PGL transferul datelor personale (dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal);

 de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fără ca retragerea acestuia să afecteze legalitatea prelucrării executate pe baza consimțământului respectiv înainte de retragerea sa,

 de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a PGL, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor (ANSPDCP www.dataprotection.ro) sau la autoritatea locală de supraveghere.

IX. Change Log

1.2 Additional cookies listed in the cookies list for the subdomains *.pglesports.com.

1.1 Minor spelling corrections to the English version. Several formatting changes. Introduced a Romanian language version (November 19, 2018).

1.0 This Privacy Policy was displayed on this website on November 15, 2018.

IX. Jurnal de modificări

1.2 Completări la lista de cookies în ceea ce privește subdomeniile *.pglesports.com.

1.1 Corecții minore de ortografie la versiunea în limba engleză. Mai multe modificări de formatare. S-a introdus o versiune în limba română (19 noiembrie 2018).

1.0 Această Politică de confidențialitate a fost afișată pe acest site la data de 15 noiembrie 2018.